บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชนบ้านเขาน้อยบน


ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายวิเชียร ศรีลิพิน
ประธานประชาคม
2.
นางปราณี ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
3.
นางถนอม จำคำ
กรรมการ
4.
นางจำเนียง ทัพรังษี
กรรมการ
5.
นางเย็น สมประสงค์
กรรมการ
6.
นางปานจิตย์ ปานพุ่มเรียง
กรรมการ
7.
นางชนาธิป สุธีรัตน์
กรรมการ
8.
นายเก่งกล้า วิบูลย์ศิริชัย
กรรมการ
9.
นางบรรจงจิต โบถาวร
กรรมการ
10.
พระครูอาทรคีรีรักษ์ เจ้าคณะ
กรรมการ
11.
นางยุพิน รังวัด
กรรมการ
12.
นางสมนึก นกงาม
กรรมการ
13.
นางไพเราะ พัฒนา
กรรมการ

บทบาทหน้าที่

   1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
   2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
   3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
   4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
   5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติดการตลาดของผลผลิตการเกษตร        การท่องเที่ยวในพื้นที่
   6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
   7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง